Tổng Hợp Các Set Đồ Thần Trong MU Đầy Đủ

Ngay dưới đây GamePrivate 24h tổng hợp đầy đủ các set đồ thần MU một cách chi tiết nhất theo tài liệu từ Webzen và các nguồn khác nhau để người chơi nắm bắt. Tuy khác nhau về phiên bản nhưng tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên như sau:

set đồ thần mu

1. Knight Leather Set

Bao gồm:

 • Mũ Da (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Da (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Da (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Da (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Da (+5-10 Nội Lực)
 • Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

 • 2 món : Gia tăng sức mạnh +10
 • 3 món : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10
 • 4 món : Gia tăng nội lực tối đa +20
 • 5 món : Tăng hồi phục nội lực +5
 • 6 món : Gia tăng sức chống đỡ +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%
 • Gia tăng sức mạnh +25

2. Hyperion Bronze Set

Bao gồm:

 • Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng mana tối đa +30

3. Eplete Scale Set

Bao gồm:

 • Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)
 • Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Dark Lord, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng nội lực +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10

4. Berserker Scale Set

Bao gồm:

 • Chân trâu xanh
 • Quần trâu xanh
 • Áo trâu xanh
 • Tay trâu xanh
 • Mũ trâu xanh

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: Max damage +10
 • 3 món: Max damage +20
 • 4 món: Max damage +30
 • 5 món: Max damage +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tấn công tuyệt chiêu: +40
 • Sức mạnh tăng: +40

5. Garuda Brass Set

Bao gồm:

 • Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator, Rage Fighter

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Sức sát thương phép thuật +15%

6. Kantata Plate Set

Bao gồm:

 • Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30
 • 4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức mạnh 15
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

7. Rave Plate set

Bao gồm:

 • Mũ plate
 • Quần plate
 • Áo plate

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: Tấn công tăng +20
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Trang bị vũ khí 2 tay tấn công tăng +30%
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

8. Hyon Dragon Set

Bao gồm:

 • Tay rồng đỏ
 • Chân rồng đỏ
 • Mũ rồng đỏ
 • Kiếm điện

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%
 • Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20

9. Vicious Dragon Set

Bao gồm:

 • Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Knight, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20
 • Gia tăng lực tấn công tối đa +30
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

10. Apollo Pad Set

Bao gồm:

 • Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)
 • Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)
 • Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Phép Thuật

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30
 • 6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng nội lực tối đa +20
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +10
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +10
 • Gia tăng năng lượng +30

11. Evis Bone Set

Bao gồm:

 • Áo Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Xương (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Gió

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
 • Gia tăng khả năng tấn công +50
 • Gia tăng hồi phục nội lực +5

12. Sylion Bone set

Bao gồm:

 • Tay xương
 • Chân xương
 • Áo xương
 • Mũ xương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: Tỷ lệ sát thương chí mạng +5%
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%
 • 4 món: Phòng thủ tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Sức mạnh +50
 • Nhanh nhẹn + 50
 • Thể lực + 50
 • Nội lực + 50

13. Hera Sphinx Set

Bao gồm:

 • Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)
 • Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng khả năng tấn công +50
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng mana tối đa +50

14. Anubis Legendary Set

Bao gồm:

 • Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50

– Nuyên Set hoàn chỉnh

 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20

15. Isis Legendary Set

Bao gồm:

 • Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Wizard, Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng năng lượng +30
 • Sức sát thương phép thuật +10%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

16. Ceto Vine Set

Bao gồm:

 • Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)
 • Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)
 • Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20
 • 5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng năng lượng +10
 • Gia tăng lượng máu +50
 • Gia tăng sức mạnh +20

17. Gaia Silk Set

Bao gồm:

 • Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)
 • Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%
 • Gia tăng nhanh nhẹn +30
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10

18. Odin Wind Set

Bao gồm:

 • Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng nhanh nhẹn +30
 • Gia tăng mana tối đa +50
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • Gia tăng nội lực tối đa +50

19. Argo Spirit Set

Bao gồm:

 • Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng lực tấn công tối đa +30
 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25
 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

20. Gywen Guardian Set

Bao gồm:

 • Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30
 • 4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng lực tấn công tối đa +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20

21. Aruane Guardian Set

Bao gồm:

 • Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Elf

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

22. Gaion Storm Crow Set

Bao gồm:

 • Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Nước (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • 3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng độ sức sát thương tối đa +30
 • Sức sát thương phép thuật +20%
 • Gia tăng sức mạnh +30

23. Muren Storm Crow Set

Bao gồm:

 • Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Magic Gladiator

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10
 • 3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức chống đỡ +25
 • Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%

24. Agnis Adamantine Set

Bao gồm:

 • Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20

25. Browii Adamantine Set

Bao gồm:

 • Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)
 • Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Dark Lord

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng năng lượng +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%
 • Gia tăng mệnh lệnh +30

26. Crono Red Wing Set

Bao gồm:

 • Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Gia tăng sức sát thương chí mạng +20
 • Gia tăng sức sát thương tối đa +20

27. Semeden Red Wing Set

Bao gồm:

 • Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)
 • Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Đặc điểm:

– Nhân vật: Summoner

– Trang bị lẻ:

 • 2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%
 • 3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Gia tăng năng lượng 30
 • Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%
 • Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%
 • Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

28. Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

 • Mũ Địa long
 • Áo Địa long
 • Quần Địa long
 • Vuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tỷ lệ tấn công tăng +50
 • 3 món: thể lực tăng +50
 • 4 món: Max damage + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

29. Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

 • Chân Địa long
 • Áo Địa long
 • Quần Địa long
 • Vuốt Địa long

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: phòng thủ tăng +50
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%
 • 4 món: Tấn công tăng + 30

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Tấn công tuyệt chiêu +30
 • Sát thương hoản hảo tăng +20

30. Mahes Black Dragon set

Bao gồm:

 • Quần rồng đen
 • Khiên đồng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Max HP + 100
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên 17%

31. Bes Eclipse set

Bao gồm:

 • Quần ánh trăng
 • Gậy hủy diệt

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Nội lực tăng + 200
 • Tấn công phép tăng 9%
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

32. Khons Dark Steel set

Bao gồm:

 • Tay
 • Chân

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Max tăng HP + 200
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +3%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng +3%

33. Horus set

Bao gồm:

 • Vuốt bạch hổ
 • Dây chuyền kỹ năng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • Không

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Min damage +80
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +60
 • Tỷ lệ x2 sát thương +4%

34. Bragi DarkPhoenix set

Bao gồm:

 • Quần
 • Chân
 • Thiên ma kiếm

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: sức mạnh tăng +10
 • 3 món: sức mạnh tăng +20
 • 4 món: sức mạnh tăng +30
 • 5 món: sức mạnh tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Min damage +30
 • Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay +6%
 • Tỷ lệ x2 sát thương +3%
 • Tấn công tuyệt chiêu +50

35. Alvis Grand Soul set

Bao gồm:

 • Quần
 • Chân
 • Áo
 • Gậy phượng
 • Dây chuyền nước

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tỷ lệ x2 sát thương +1%
 • 3 món: tỷ lệ x2 sát thương +2%
 • 4 món: tỷ lệ x2 sát thương +3%
 • 5 món: nội lực tăng +10

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên +8%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng +8%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
 • Loại bỏ phòng thủ sát thương +1%

36. Frigg Holy spirit set

Bao gồm:

 • Quần
 • Chân
 • Dây chuyền gió
 • Cung thánh nữ

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: min damage tăng +40
 • 3 món: max damage tăng +40
 • 4 món: min damage tăng +50
 • 5 món: max damage tăng +50

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +7%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%
 • Max HP + 50
 • Phòng thủ tăng +20

37. Tyr Thunder set

Bao gồm:

 • Tay
 • Quần
 • Chân
 • Kiến quét
 • Dây chuyền sét

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: sức mạnh tăng +20
 • 3 món: nhanh nhẹn tăng +20
 • 4 món: thể lực tăng +20
 • 5 món: nội lực tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỷ lệ x2 sát thương +1%
 • Tấn công phép tăng +1%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng 12%
 • Tăng tấn công khi dùng kiếm +6%

38. Surt Glorious set

Bao gồm:

 • Áo
 • Chân
 • Tay
 • Quyền trượng đại vương

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%
 • 3 món: phòng thủ tăng +20
 • 4 món: sức mạnh tăng +30
 • 5 món: Max HP tăng +70

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +40
 • Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%
 • Sát thương chí mạng tăng + 80
 • Nội lực tăng +60

39. Elune Demonic set

Bao gồm:

 • Quần
 • Tay
 • Gậy
 • Nhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%
 • 3 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +9%
 • 4 món: tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • 5 món: tỷ lệ x2 sát thương +12%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Phòng thủ tăng +40
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +80
 • Max Mana + 200
 • Tấn công phép tăng +13%

40. Magni Piercing Grove set

Bao gồm:

 • Áo
 • Quần
 • Vuốt bạch long
 • Nhẫn gió

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: max damager tăng +5
 • 3 món: max damager tăng +10
 • 4 món: max damager tăng +15
 • 5 món: max HP tăng +100

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Phòng thủ tăng +50
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +8%
 • Sát thương hoàn hảo tăng + 10
 • Tấn công tăng +60

41. Anas Hirat set

Bao gồm:

 • Áo
 • Quần
 • Khiên Vis

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +20
 • 3 món: phòng thủ tăng +40
 • 4 món: tỷ lệ x2 sát thương +10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tấn công tăng +20
 • Sát thương chí mạng tăng Rate + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

42. Akhir Hirat set

Bao gồm:

 • Tay
 • Quần
 • Chân
 • Nhẫn băng

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +30
 • 3 món: tấn công tăng +30
 • 4 món: sát thương hoàn hảo tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Sát thương chí mạng tăng + 20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

43. Camill Sate set

Bao gồm:

 • Áo
 • Quần
 • Khiên pen

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: min damage tăng + 30
 • 3 món: max damage tăng + 50
 • 4 món: tỷ lệ x2 sát thương + 10%

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tấn công tăng + 20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên +5%

44. Cathy Sate set

Bao gồm:

 • Tay
 • Chân
 • Quần
 • Nhẫn độc

Đặc điểm:

– Trang bị lẻ:

 • 2 món: tấn công tuyệt chiêu tăng +30
 • 3 món: nhanh nhẹn tăng + 30
 • 4 món: sát thương hoàn hảo tăng +20

– Nguyên Set hoàn chỉnh:

 • Tỷ lệ tấn công chí mạng + 20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

Tổng cộng trong bài viết có 44 set thần Mu hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn, theo dõi GamePrivate 24h thường xuyên để cập nhật nhiều hướng dẫn khác của game Mu.

Tham khảo sever Mu mới ra hôm nay tại đây

Xem thêm mẹo chơi game đổi thưởng thắng nhanh hoặc tìm hiểu game bắn cá nếu bạn có nhu cầu


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *